Obchodné podmienky

Úvod KontaktObchodné podmienky

 

1. Objednanie tovaru – uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi 

predávajúcim:

 

Nordic& Bike Centrum, s.r.o

Rozvoj 1110/13, Levoča  054 01

IČO: 50 595 725 

DIČ: 2120405320Bankové spojenie: SK8609000000005124572572, Slovenská Sporiteľna, a.s, pobočka 

Levoča

Spoločnsť zapisáná v obchodnom registri pod číslom vložky: 40462/V

 

e-mail: info@nordic-bike.sk

mobil: 0903770075

           

Telefón: +421 903770075

Orgán dozoru :Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj,Obrancov mieru 6,Prešov 

1,08001.tel.č.051/7721597


 , (ďalej ako „predávajúci“) a zákazníkom (ďalej ako „kupujúci“) pri predaji a 

kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu. Tieto všeobecné 

obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy 

uzavretej vo forme ponuky zo strany predávajúceho a objednávky na dodanie 

tovaru zo strany kupujúceho.

1.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru 

predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním vyplneného formulára 

elektronickej objednávky (ďalej ako „objednávka“) kupujúcim predávajúcemu.  

V objednávke musia byť vyplnené tieto údaje:

- identifikačné údaje kupujúceho (t.j. meno a priezvisko, presná a úplná 

adresa bydliska, e-mailová adresa alebo telefónne číslo),

- špecifikácia objednaného tovaru (t.j. číslo a názov tovaru, veľkosť, farba a 

pod.) a jeho množstvo (t.j. počet objednaných kusov),

- cena a spôsob platby za tovar,

- miesto dodania tovaru.

Objednávku môže kupujúci realizovať aj mailom, alebo telefonicky. 

Na objednávku kupujúceho, ktorá neobsahuje údaje nevyhnutné na plnenie 

zmluvy a dodanie tovaru, predávajúci neprihliada. Prevzatie objednávky bude 

kupujúcemu potvrdené zaslaním stručnej správy na e-mailovú adresu, alebo 

telefonicky na ním uvedené kontaktné telefónne číslo, ktoré uvedie v 

objednávke.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu na vybraný tovar 

a vstupuje tým do zmluvného vzťahu s predávajúcim, ktorý sa riadi týmito 

všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky kupujúci tieto 

všeobecné obchodné podmienky predávajúceho bez výhrad prijíma. 

2. Odstúpenie kupujúceho od zmluvy

2.1 Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 

štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj 

tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného 

osobitne pre jedného kupujúceho . Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa 

zmluva ruší od začiatku.

2.2 V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar 

predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení u 

predávajúceho (faktúrou). Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla 

predávajúceho odporúčame doporučene a poistený (predávajúci neručí za 

jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy). Náklady na vrátenie 

tovaru znáša kupujúci.

2.3 V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:

a) prevziať tovar späť,

b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od 

zmluvy,cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v 

súvislosti s objednaním tovaru.

3. Storno poplatky

3.1 Vykonania storna objednávky pokiaľ je v stave "Evidovaná" nepodlieha 

žiadnym poplatkom. Predávajúci s kupujúcim sa dohodli na nasledujúcich 

storno poplatkoch súvisiacich s vrátením tovaru predávajúcemu z dôvodov na 

strane kupujúceho:

3.2 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 

50,- € s DPH v prípade 

vyexpedovania tovaru kupujúcemu, kedy kupujúci tovar neprevezme od 

dopravcu podľa podmienok uvedených v spôsobe dodania, pokiaľ sa obe 

strany nedohodnú inak.Táto zmluvná pokuta pokrýva náklady, ktoré 

predávajuci

vynaložil pri plnení zmluvy na dopravu a náklady s nenaplnením kúpnej 

zmluvy.

4. Odstúpenie objednávky zo strany predávajúceho

4.1 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v 

prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne 

uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa 

objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva, alebo ak výrobca uvedie na trh 

nové verzie produktov. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci 

okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V 

prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu 

zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet alebo adresu v 

lehote piatich kalendárnych dní.

5. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

5.1 Spôsob dodania tovaru je prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo 

kuriérom.

 

5.2 Po dohode je možné tovar zaslať do celej EU a celého sveta.

 

5.3 Cenu balného a dopravy tovaru na miesto dodania uvedené kupujúcim v 

objednávke hradí kupujúci. Výška dopravy tovaru sa určuje podľa objemu a 

váhy kupovaného tovaru.

5.4 Tovar je počas prepravy poistený pre prípad poškodenia a straty.

5.5 Dodanie tovaru kupujúcemu bude podľa dostupnosti tovaru a 

prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, 

zvyčajne od 5 až 10 pracovných dní od pripísania sumy na účet 

predávajúceho (v prípade bezhotovostnej úhrady kúpnej ceny).Tovar po 

expedícii z nášho skladu doručený kupujúcemu do 3 pracovných dní.

5.6 Miesto dodania tovaru si stanoví kupujúci pri objednávaní tovaru. Za 

splnenie dodania tovaru sa považuje jeho doručenie na adresu uvedenú v 

objednávke kupujúceho.

5.7 Dodaný tovar zostáva až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim 

vlastníctvom predávajúceho.

5.8 V prípade neprevzatia tovaru kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo 

uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody-zmluvnú pokutu. V prípade, 

že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné 

doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného 

doručovania.

5.9 Predávajúci vystaví k objednanému tovaru faktúru, ktorú odovzdá/zašle 

kupujúcemu spolu s objednaným tovarom.

6. Platobné podmienky

6.1 Ceny výrobkov uvedené na internetovej stránke sú pre kupujúceho 

konečné. Predložením poukážky na zľavu môže kupujúci u predávajúceho 

uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny vo výške uvedenej na poukážke. K 

cene tovaru je potrebné prirátať cenu poštovného a balného.

6.2 Kupujúci je povinný uhradiť cenu tovaru nasledovným spôsobom:

- bezhotovostne, to znamená bankovým prevodom na účet predávajúceho 

uvedený v objednávkovom formulári.

- platbou v hotovosti - dobierka

6.3 Bezhotovostnú platbu je potrebné uskutočniť vopred a to do troch (3) 

pracovných dní od zaslania objednávky tovaru predávajúcemu. Ako variabilný 

symbol sa uvedie číslo objednávky.

6.4 Predaj tovaru v kúpnej cene nad 1.500.-€ je realizovaný výhradne na 

objednávku. V uvedených prípadoch spoločnosť požaduje platbu vopred v 

minimálnej výške 50 % z predajnej ceny tovaru, ak nebolo pred realizáciou 

objednávky výslovne dohodnuté inak.

7. Ďalšie zmluvné podmienky

7.1 Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je 

povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu 

zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom 

plnení.

7.2 Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, 

predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci 

vynaložil na objednanie tovaru.

7.3 Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v 

rovnakej kvalite a cene.

8. Zodpovednosť za poškodenie – reklamácie

8.1 Kupujúci je povinný tovar pri jeho prevzatí prehliadnuť. Pokiaľ zistí 

mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru 

skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý 

podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas 

dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na 

základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej 

udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový 

výrobok.

8.2 Predávajúci zodpovedá za poškodenie a vady, ktoré má tovar pri prevzatí 

kupujúcim alebo vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov 

a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na 

bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.

8.3 Kupujúci poskytuje záruku v dĺžke 24 mesiacov pre fyzickú osobu - 

nepodnikateľa a 12 mesiacov v prípade predaja právnickej osobe, alebo 

fyzickej osobe - podnikateľovi. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré 

zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť 

reklamáciu u predávajúceho.

POSTUP REKLAMÁCIE:

a) Čo najskôr nás informovať na emailom alebo telefonicky alebo nám zašlite 

vyplnený reklamačný protokol spolu

s tovarom na našu adresu.

b) Poslať produkt späť na adresu firmy: Levoča Nordic Centrum Rozvoj 

1110/13  Levoča 054 01

Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka.

8.4 Odstrániteľné poškodenie:

a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo 

bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez 

zbytočného odkladu odstrániť.

b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu veci, 

ak tým predávajúcemu 

nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť 

poškodenia.

c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybnú 

vec za bezchybnú, ak to 

kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave 

alebo pre väčší počet 

poškodení vec riadne užívať, má právo na výmenu veci alebo právo od 

zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má 

kupujúci).

8.5 Neodstrániteľné poškodenie:

a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bráni tomu, aby sa 

vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu 

veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).

b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa 

vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby), kupujúci má právo na primeranú 

zľavu z ceny veci.

8.6 Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti 

reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto 

lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie 

reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak 

reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o 

poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.

8.7 Predavajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o 

uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej 

norme.Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia 

predavajúcemu.Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď,musí sa doručiť bez 

zbytočného odkladu,najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

8.8 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za poškodenie až do doby, 

keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej 

doby nepočíta. Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od 

prevzatia novej veci.

8.9 Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v 

súvislosti s uplatnením práva za zodpovednosti za poškodenie. Toto právo 

treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí 

doby, v ktorej treba vytknúť poškodenie; inak právo zanikne.

9. Osobné údaje

 

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o 

ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem 

prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym 

orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, 

priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa 

...... (doplniť na základe žiadosti o registráciu e-shopu o osobné údaje, ktoré 

reálne získavate)

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného 

vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením 

neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope 

na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových 

správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo 

zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania 

so spracúvaním osobných údajov,pričom tieto okamžite blokujeme alebo 

likvidujeme.A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme 

používať na marketingové účely.

10.Fotografie na stránke

        

 10.1. Všetky fotografie na stránke sú chránené autorským právom a ich 

kopírovanie je bez súhlasu vlastníka                  zakázané !!!

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Predávajúci nezodpovedá za nedoručenie objednávky kupujúceho 

predávajúcemu z technických príčin nespočívajúcich na strane 

predávajúceho.

11.2 Predávajúci nezodpovedá za výber tovaru kupujúcim. 

11.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté 

na ich základe sa riadia

právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

11.4 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 

dňa 10.6.2018

Copyright 2018 - 2020 © cnpprofessional.sk